Vitelit.com

Ochrana osobních údajů

 • 25.09.2019


Dodavatel výživových doplňků Vitelit, společnost Prague Export s.r.o., IČO 24681709, se sídlem náměstí Přátelství 1518/5, PSČ 102 00, Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165688, jakožto správce osobních údajů (dále jen „Správce“) při správě a zpracování osobních údajů svých zákazníků plně respektuje zásady jejich ochrany a v souladu s platnými právními předpisy níže informuje subjekty osobních údajů o jejich právech, důvodech zpracování a další podstatné informace týkající se zpracování osobních údajů.
Správce se v plném rozsahu řídí pravidly stanovenými Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a v souladu s tímto Nařízením přísně dodržuje všechny nastavené postupy.
Pokud se jakákoli část tohoto dokumentu bude zdát nesrozumitelná nebo vyplyne-li potřeba dalšího podrobnějšího vysvětlení některé problematiky související se zpracováním osobních údajů, je možné obrátit se na naši emailovou adresu: info@vitelit.com.
Obsah:


 1. Správce osobních údajů a jeho identifikace – kdo to je.

 2. Rozsah zpracování osobních údajů.

 3. Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování.

 4. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.

 5. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.

 6. Jaká jsou práva subjektu údajů.

 7. Uplatnění práv subjektu údajů.


 1. Správce osobních údajů a jeho identifikace – kdo to je.


Správcem je osoba, která disponuje s osobními údaji subjektu údajů a zároveň určuje účel a prostředky jejich zpracování. společnost Prague Export s.r.o., IČO 24681709, se sídlem náměstí Přátelství 1518/5, PSČ 102 00, Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165688, (dále jen „Správce“) je správcem osobních údajů, jelikož shromažďuje osobní údaje svých zákazníků pro účely plnění závazků z uzavřených smluvních vztahů a dodržování souvisejících zákonných povinností.
Kontaktní údaje a totožnost správce:


Prague Export s.r.o., IČO 24681709, se sídlem náměstí Přátelství 1518/5, PSČ 102 00,


Praha 10,


doručovací adresa Pražská 810/16, PSČ 102 00, Praha 10 – Hostivař


e-mail: info@vitelit.com, tel.: +420 777 916 091.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován. Správce nemá zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
 1. Rozsah a kategorie zpracování osobních údajů.


Správce zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné plnění závazků ze smluv uzavřených se zákazníky (dále jen „zákazníci“) a též k ochraně zájmů Správce.
Kategorie osobních údajů, které Správce zpracovává:


 1. identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa bydliště,

 2. kontaktní údaje – e-mailová adresa a telefonní číslo.
 1. Účel zpracování osobních údajů, zákonnost zpracování.


Zpracování osobních údajů bez nutnosti udělení souhlasu:


 1. pro účely smluvního plnění


 • jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů zákazníků, kteří mají zájem o koupi produktů Vitelit – bez poskytnutí údajů není možné smluvní vztah uzavřít a nelze tedy zákazníkovi produkty Vitelit prodat,


 1. zpracování na základě oprávněných zájmů Správce


 • zejména za účelem uplatnění právních nároků a obhajoby oprávněných zájmů Správce.
Zpracování osobních údajů s udělením souhlasu:


 • Správce nezpracovává osobní údaje zákazníků na základě uděleného souhlasu, ale pouze z titulu výše uvedených účelů zpracování osobních údajů. 1. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány.


Osobní údaje zákazníků Správce zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu. Po ukončení smluvního vztahu a po vypořádání veškerých závazků z takové smlouvy plynoucích a jinak s ní souvisejících uchovává Správce osobní údaje zákazníků po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů, např. dle zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a evidenci, zákona o dani z přidané hodnoty atd. a také po dobu trvání obecných i speciálních promlčecích lhůt jednotlivých nároků.
Správce se při uchování osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů. V okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou je Správce povinen nebo oprávněn osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou zcela vymazány ze systémů. Osobní údaje tak nikdy nejsou zpracovávány nebo uchovávány déle, než je nezbytně nutné.
 1. Kdo má k osobním údajům přístup, komu jsou poskytovány.


Osobní údaje zákazníků jsou zpřístupněny Správci a pověřeným zaměstnancům společnosti Správce. Osobní údaje zákazníků mohou být zpřístupněny i jiným subjektům – příjemcům, kterými jsou zejména společnosti, které se podílí na dodání produktů Vitelit, realizaci plateb, zajišťují služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, případně zajišťující marketingové služby.
Správce nezpracovává osobní údaje automatizovaným způsobem.
Osobní údaje nejsou a nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
 1. Jaká jsou práva subjektu údajů (zákazníků Správce)


 1. Právo na informace týkající se zpracování osobních údajů


Každý subjekt zpracování osobních údajů má právo znát totožnost a kontaktní údaje na správce osobních údajů, jeho zástupce i na případné pověřence pro ochranu osobních údajů, dále má právo znát účel a právní základ zpracování osobních údajů, právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uložení osobních údajů, informaci o právu na odvolání souhlasu a o dalších právech subjektu údajů, možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, informaci, zda je na poskytování osobních údajů dán zákonný či smluvní požadavek, informování o automatizovaném rozhodování a profilování.
 1. Právo na přístup k osobním údajům


Právo zákazníka požadovat od Správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, tak má zákazník, jakožto subjekt údajů, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu jejich zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou, byly nebo mají být osobní údaje zpřístupněny, dobu zpracování osobních údajů, existence práva požadovat opravu, výmaz, omezení a možnosti vznést námitku proti zpracování, informace o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování osobních údajů, informace o zárukách při předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
Subjekt údajů má právo požadovat od Správce kopie zpracovávaných osobních údajů. Při opakovaných a zjevně neopodstatněných žádostech je Správce oprávněn účtovat subjektu údajů přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů za pořízení kopie.
 1. Právo na opravu osobních údajů


Subjekt údajů má právo žádat, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné a doplnil neúplné osobní údaje, které se jej týkají. Základem uplatnění tohoto práva je sdělení skutečnosti vedoucí k opravě či doplnění Správci.
 1. Právo na výmaz osobních údajů


V případech, kdy pominul účel zpracování osobních údajů a v dalších případech, které jsou podrobně uvedeny v čl. 17 odst. 1 písm. a) až f) Nařízení, je Správce na základě žádosti subjektu údajů povinen osobní údaje žádajícího smazat. Pokud však není splněna zákonná podmínka pro výmaz, má Správce právo si osobní údaje ponechat.
 1. Právo na omezení zpracování osobních údajů


Na žádost subjektu údajů je Správce povinen omezit zpracování jeho osobních údajů jen na nejnutnější zákonné důvody, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 18 Nařízení. Toto právo lze uplatnit zejména v případech, kdy není jasné, zda a kdy se budou muset osobní údaje odstranit.
 1. Právo vznesení námitky proti zpracování osobních údajů


V případech, kdy subjekt údajů dojde ke zjištění, že Správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, má právo obrátit se přímo na Správce s touto námitkou, aby došlo k co nejrychlejšímu odstranění závadného stavu nebo k dostatečnému zdůvodnění nastalé situace.
 1. Právo na přenositelnost údajů


Subjekt osobních údajů může požadovat, aby jeho osobní údaje, které Správci sdělil, byly předány jinému správci dle jeho požadavku. Osobní údaje budou přeneseny v běžně používaném odpovídajícím formátu, nebude-li takovému požadavku bránit zákonná či jiná překážka.
 1. Právo podat podnět/stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů


S jakýmkoli podnětem či stížností týkající se zpracování osobních údajů se subjekt údajů může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto na dozorový orgán. Kontaktní údaje Úřadu na ochranu osobních údajů jsou:
Úřad pro ochranu osobních údajů


plk. Sochora 27


170 00 Praha 7


tel. č.: 234 665 111


web: www.uoou.cz/
 1. Uplatnění práv subjektů údajů (zákazníků Správce)


Jednotlivá práva uvedená v čl. 6 tohoto informačního dokumentu mohou subjekty údajů uplatnit u Správce buď e-mailovou zprávou na adresu: info@vitelit.cz nebo písemně dopisem na doručovací adresu Správce Pražská 810/16, PSČ 102 00, Praha 10 – Hostivař.
Žádosti subjektů údajů je Správce povinen vyřešit nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech zejména s ohledem na rozsah žádosti je Správce oprávněn lhůtu k vyjádření prodloužit na 2 měsíce, o nutnosti prodloužení Správce subjekt údajů včas informuje.
Dokument je pravidelně aktualizován, datum poslední aktualizace 01. 11. 2019.
Novinky na váš e-mail

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, kde vás budeme pravidelně informovat o nových článcích z našeho blogu, nových produktech a speciálních akcích a slevách našich doplňků stravy.

REGISTROVAT / PŘIHLÁSIT >
© 2019 Vitelit.com | Tvorba eshopu na míru grafické studio Designcrew