Vitelit.com

Obchodní podmínky

 • 25.09.2019

obchodní společnosti


Prague Export s.r.o.,

IČO: 24681709, DIČ: CZ24681709


se sídlem náměstí Přátelství 1518/5, PSČ 102 00, Praha 10,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165688

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.vitelit.com1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Prague Export s.r.o., IČO: 24681709, DIČ: CZ24681709, se sídlem náměstí Přátelství 1518/5, PSČ 102 00, Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165688 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vitelit.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


1.2.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.


1.3. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat samostatnou kupní smlouvou. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.


1.4. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


1.5. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit či doplnit znění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.


2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.


2.4. Uživatelský účet je vázaný výhradně na osobu kupujícího, kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu jiným třetím osobám.


2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případech, kdy se kupující déle než 1 rok do svého uživatelského účtu nepřihlásil, či v případě, kdy kupující poruší jakoukoli povinnost plynoucí z uzavřené kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.


2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, které s provozem uživatelského účtu, jakož i celého webového rozhraní obchodu souvisí.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Nejedná se o nabídku ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.


3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky.


3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:


 • objednávaném zboží (objednávané zboží kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 • fakturační údaje kupujícího,

 • adresa dodání objednaného zboží,

 • způsob doručení objednávaného zboží včetně uvedení informace o nákladech spojených s dodáním zboží,

 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,


(dále společně jen jako „objednávka“).


3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a úplné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).


3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně nebo telefonicky).


3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.


 


4. CENA ZA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:


 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 5665651329/0800 vedený u České Spořitelny a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány ComGate.

  • bezhotovostní platba Paypal


  4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li mezi kupujícím a prodávajícím uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


  4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.


  4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5-ti dnů od uzavření kupní smlouvy.


  4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby podle pokynů prodávajícího, které kupující obdrží prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu kupujícího. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


  4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky v souladu s čl. 3.6. těchto podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. O takové skutečnosti je kupující vždy předem informován. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.


  4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud prodávající neurčí jinak.


  4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji v zásilce společně se zbožím.
  5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


  5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.


  5.2. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy není možné od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@vitelit.com.


  5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


  5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady spojené se zasláním zboží prodávající nevrací, vrací se pouze cena za zboží.


  5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


  5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


  5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


   


  6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


  6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


  6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.


  6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


  6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


  6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


     7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 


  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).


  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:


  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má zboží právě takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


  7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebené zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


  7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.


  7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Kupující může práva z vadného plnění (reklamaci) uplatnit osobně nebo zasláním reklamovaného zboží na adresu prodávajícího Pražská 810/16, PSČ 102 00, Praha 10 prostřednictvím přepravce. Prodávající doporučuje zasílat reklamované zboží v původním obalu nebo v obalu chránící reklamované zboží před dalším poškozením při jeho přepravě. V případě poškození reklamovaného zboží při přepravě prodávající za takto způsobené vady neodpovídá.


  7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit zvláštní reklamační řád prodávajícího.


     8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


  8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


  8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


  8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@vitelit.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.


  8.4. V případě, že mezi prodávajícím a kupujícím, jakožto spotřebitelem, dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, PSČ 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, webová stránka: adr.coi.cz. Kupující, jakožto spotřebitel, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


  8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


  8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


  9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a upřesňujícím, tzv. adaptačním zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Veškeré informace a poučení o právech kupujícího, který je fyzickou osobou, podle Nařízení jsou kupujícímu poskytovány pro svoji komplexnost samostatným dokumentem nejpozději v okamžiku získání osobních údajů.

  10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


  10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný na webových stránkách prodávajícího.


  10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
  11. DORUČOVÁNÍ


  11.1. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat také prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího a to včetně doručování odstoupení od smlouvy, přičemž okamžikem doručení se rozumí nejpozději třetí (3) den ode dne odeslání zprávy prostřednictvím elektronické pošty.  12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


  12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


  12.2. Volbou práva dle čl. 12.1. není kupující, coby spotřebitel, zbaven ochrany, která je mu poskytována ustanoveními právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit a která by se v případě neexistence volby práva použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (tzv. Řím I).


  12.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.


  12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.


  12.5. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy s vrácením zboží.


  12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Pražská 810/16, PSČ 102 00, Praha 10 - Hostivař, adresa elektronické pošty info@vitelit.com, telefon 777 916 091.  Novinky na váš e-mail

  Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, kde vás budeme pravidelně informovat o nových článcích z našeho blogu, nových produktech a speciálních akcích a slevách našich doplňků stravy.

  REGISTROVAT / PŘIHLÁSIT >
  © 2019 Vitelit.com | Tvorba eshopu na míru grafické studio Designcrew